Diagnostické metody a nový LDPC test

Diagnostika karcinomu slinivky břišní je složitá, protože nemoc nemá žádné typické příznaky. V současné době neexistuje žádný preventivní screeningový program a dosavadní diagnostické metody (EUS, MR/MRCP, CT sken) jsou nákladné a pro pacienta nepříjemné. Lipidomický test LDPC přináší možnost diagnostiky rakoviny slinivky z běžného vzorku krve. Tento neinvazivní test je nadějí na zavedení screeningového programu, zlepšení výsledků léčby a záchranu životů.

LIPIDICA test na včasné odhalení rakoviny slinivky břišní

LDPC Lipidomický test

Lipidomický test LDPC (Lipidomická diagnostika rakoviny slinivky břišní) je určen pro včasnou detekci rakoviny slinivky břišní a je založen na patentově chráněné metodice, která byla vyvinuta na Univerzitě Pardubice. Tato metodika kombinuje poznatky analytické chemie, biostatistiky a dalších vědních oborů. LDPC test je založen na detekovatelném rozdílu koncentrací molekul lipidů ve vzorku krve osob zdravých a osob nemocných a vyhodnocení pomocí softwaru Lipidica. Silnou stránkou LDPC testu je jeho schopnost odhalovat raná stadia onemocnění.

Princip LDPC testu spočívá v přesném změření koncentrací lipidů v krevním vzorku pomocí nejmodernějších analytických technik. Metoda spojuje vysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii a hmotnostní spektrometrii a umožňuje přesné stanovení více než 150 lipidů, které vytvářejí lipidový profil. Lipidové profily jsou poté zpracovány a vyhodnoceny pomocí softwaru Lipidica, který určuje výsledek testu.

Tento nový způsob testování je zcela neinvazivní a nepředstavuje pro pacienta riziko. Pro test je třeba pouze odběr zkumavky žilní krve, stejně jako pro běžné krevní testy.

Dosavadní diagnostické metody pro odhalení rakoviny slinivky břišní

Rakovina slinivky břišní se standardně diagnostikuje pomocí následujících metod:

EUS (endoskopické ultrazvukové vyšetření)

Při této metodě se dutinou ústní zavádí endoskopická ultrazvuková sonda. Pomocí zvukových vln jsou pořízeny snímky nádoru zevnitř těla z bezprostřední vzdálenosti od slinivky, což zvyšuje rozlišovací schopnosti oproti běžnému ultrazvukovému vyšetření. Zároveň je možné cíleně odebrat vzorky tkáně k přesnému určení typu novotvaru (provést biopsii). Tímto typem vyšetření se dosahuje nejlepších výsledků pro zachycení raných stádií rakoviny slinivky.

MR/MRCP (magnetická rezonance s magnetickou cholangiopankreatografií)

Metoda využívá magnetické pole pro pořízení detailních snímků těla. Toto vyšetření může poskytnout informace o velikosti nádoru, stádiu karcinomu a umí rozpoznat abnormální nálezy.

CT sken (výpočetní tomografie)

CT sken využívá rentgenové záření pro snímání obrázků průřezu těla z různých uhlů. Pacientovi může být také podaná kontrastní látka pro lepší zobrazení orgánů. Metoda dobře funguje pro zobrazení slinivky břišní a poskytuje informace o velikosti a poloze nádoru a jeho rozšíření v organismu.

Nádorové markery

Pro potvrzení nemoci a sledováni průběhu léčby se využívají také tzv. nádorové markery. Příkladem může být měření koncentrace proteinu CA 19-9 v krvi. Žádný z markerů pro rakovinu slinivky však dosud není dostatečně citlivý (zejména pro časná stádia) ani specifický, a proto se nedá samostatně využít k diagnostice onemocnění.